Vilkår og betingelser

NB. Samtlige henvisninger nedenfor til "sitet" eller "websitet" henviser til Invescos website på www.invesco.eu  (og eventuelle relevante mikrosites).

Dette site er alene udarbejdet til informationsformål og udelukkende beregnet for erhvervskunder, der har domicil eller er etableret i Danmark. Indholdet af dette site må ikke videregives til detailkunder. Sitet udgør hverken en reklame, anbefaling eller et tilbud om køb eller salg af investeringsprodukter. Det er dit ansvar at være bevidst herom og at iagttage samtlige gældende love og bestemmelser inden for enhver relevant jurisdiktion. I henhold til dansk lovgivning er en “erhvervskunde” navnlig en investor, der har den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af de involverede risici.

Site udstedere

Informationerne på dette site er udarbejdet af følgende selskab:

Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg

For informationer om Invesco og produkter i Danmark kontaktes venligst: Invesco Management S.A. Tlf.: +32-2-641 01 70; fax: +32-2-64101 75.

Restriktioner for fondene

De fonde, der er nærmere beskrevet på dette site, administreres og forvaltes af Invesco Management S.A. og må kun markedsføres i visse jurisdiktioner. Det er dit ansvar at være bekendt med gældende love og bestemmelser i dit bopælsland. Der findes yderligere informationer i den relevante fonds dokumenter og i andelsklassens central investorinformation såvel som i prospektet som øvrige stiftelsesdokumenter for hver fond, der kan findes på dette site.

Hele websitet udgør hverken et tilbud eller en opfordring til at sælge andele i nogen fond, der henvises til, i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring eller distribution måtte være lovstridig, eller hvor den person, der fremsætter et sådant tilbud eller en sådan opfordring, ikke måtte være kvalificeret hertil, eller til en person, over for hvilken det måtte være lovstridigt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring.

Invesco agter specielt for Danmark alene at markedsføre andele i disse fonde til erhvervskunder i henhold til definitionen i de danske bestemmelser. Fondenes andele er ikke registreret til offentlig distribution i Danmark. Invesco vil alene markedsføre disse fondes andele til identificerede erhvervskunder i overensstemmelse med de danske bestemmelser. Enhver form for videresalg til detailkunder er forbudt. Invesco vil alene acceptere indirekte markedsføring til detailkunder, hvis den tegnende erhvervskunde markedsfører andelene via unit-linked ordninger, der er etableret af virksomheder, som er underlagt tilsyn fra det danske finanstilsyn.

De nærmere beskrevne fonde er ikke tilgængelige for distribution til eller investering fra amerikanske investorer. Andelene vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act fra 1933, som ændret, ("Securities Act") og må ikke, bortset fra i en transaktion, der ikke krænker Securities Act eller enhver anden gældende amerikansk lov om værdipapirer (herunder uden begrænsning enhver gældende amerikansk lov) direkte eller indirekte udbydes eller sælges i USA eller ét af de amerikanske territorier eller en af de amerikanske besiddelser eller områder under amerikansk jurisdiktion eller til eller til fordel for en amerikansk statsborger.

De nærmere beskrevne fonde er ikke og vil ikke blive kvalificeret til offentlig distribution i Canada, idet intet prospekt for disse fonde er indleveret til børstilsyn eller tilsynsmyndigheder i Canada eller nogen provins eller noget territorium herunder. Dette website er ikke og skal under ingen omstændigheder opfattes som en reklame eller noget som helst andet tiltag i forbindelse med et offentligt udbud af andele i Canada. Ingen person, der er hjemmehørende i Canada i henhold til den canadiske indkomstskattelov, må købe eller acceptere en overførsel af andele i de beskrevne fonde, med mindre han eller hun er kvalificeret hertil i henhold til gældende canadiske love eller provinslove.

Invesco foretager ingen overvejelse af egnetheden af eller hensigtsmæssigheden ved de investeringer, som du måtte foretage hos os, i forhold til dine personlige forhold. Hvis du er i tvivl om betydningen af informationerne, bedes du venligst kontakte din investeringsrådgiver eller en anden professionel rådgiver.

Risici i forbindelse med fonde

Inden du træffer en investeringsbeslutning, bedes du venligst fuldt ud overveje de specifikke risici, der er forbundet hermed, ved at gennemgå de nyest opdaterede dokumenter samt de centrale investorinformationer, der gælder for de specifikke andelsklasser, de nyeste årsrapporter og delårsrapporter samt det nyeste prospekt, der findes på dette site.

Juridiske informationer/juridisk meddelelse

Hele indholdet på dette site er ophavsretligt beskyttet med forbehold for samtlige rettigheder.

Du kan hente eller udskrive individuelle afsnit af sitet alene til personlig brug og orientering, forudsat at du iagttager samtlige meddelelser om ophavsret og øvrige meddelelser om ejerskab. Du må ikke (helt eller delvis) gengive, videresende (elektronisk eller på anden måde), ændre, linke til eller bruge sitet til noget offentligt eller erhvervsmæssigt formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Invesco.

Du må ikke videresende virus, 'orme, 'trojanske heste eller andet malware til sitet, og det er dit ansvar at sikre, at alt hvad du måtte hente eller vælge til egen brug fra sitet, er fri for sådant malware.

Hvis der findes et link til en hjemmeside, der ikke er udstedt af et selskab, der indgår i Invesco Ltd-koncernen (et eksternt link), accepterer vi intet ansvar for indholdet af en sådan hjemmeside eller produkter, tjenester eller andre varer, der tilbydes gennem denne hjemmeside.

Sitet er hjemmehørende i Luxembourg i henhold til de luxembourgske love og underlagt disse. Din navigation på og brug af sitet anses som accept af disse love. En betingelse for anvendelse af sitet er, at du i tilfælde af enhver tvist eller ethvert søgsmål uigenkaldeligt accepterer de luxembourgske domstoles enekompetence og afstår fra enhver indsigelse mod søgsmål for disse domstole under påberåbelse af værneting, eller af at søgsmålet skulle være indbragt for et ukorrekt forum.

Hver gang du anvender sitet, er det en betingelse for anvendelsen, at du overholder ovenstående vilkår.

Din brugertype

Vi har designet vores hjemmeside til at levere information og tjenester, der er både relevante og nyttige for dig. For at gøre dette vil vi bede dig om at afgive følgende oplysninger, når du åbner bestemte sider på vores hjemmeside.

Nogle sider på vores hjemmeside er skabt specifikt til bestemte målgrupper. Ved at lade os vide om du er privat investor, finansiel rådgiver eller institutionel investor, giver du os mulighed for at vise dig de sider, der er mest relevante for din målgruppe. Hvis du vælger den forkerte brugertype, kan du ændre din målgruppe ved at bruge de links, der findes øverst på hver side.

Hvis du har identificeret din brugertype som finansiel rådgiver eller institutionel investor, men ikke har registreret dig til vores hjemmesidetjenester (se: ´Dit navn om e-mail-adresse´ nedenfor, bliver du også bedt om at bekræfte dit valg af brugertype efter hver 30-dages periode.

Privatlivserklæring

Du anerkender, at vi indsamler og behandler personoplysninger om dig som led i dit besøg på vores hjemmeside, eller når du bruger vores onlinetjenester. Se vores online-politik om beskyttelse af personoplysninger og cookies for yderligere information.

Nogle sider på vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som kan være af interesse for dig. Bemærk, at vi ikke har nogen kontrol over indholdet eller fortrolighedspraksis på disse hjemmesider. Vi opfordrer dig til at gennemgå disse hjemmesiders datapolitik, inden du afgiver personoplysninger.

Sikkerhed

For at sikre, at sikkerheden forbliver intakt, skal du altid opbevare dine brugernavne og adgangskoder sikkert og ikke videregive dem til en tredjepart. Instruktioner modtaget fra dig, der er bekræftet af din adgangskode, vil blive behandlet som ægte. Vi anbefaler stærkt, at dine adgangskoder er forskellige fra dem, du bruger til at få adgang til andre hjemmesider, og at du regelmæssigt ændrer dine adgangskoder. Hvis du giver dit brugernavn og din adgangskode til en tredjepart, og vi som følge heraf finder, at integriteten i vores systemer potentielt kan blive kompromitteret, forbeholder vi os ret til at blokere onlineadgang til din konto. Hvis du ikke har overholdt disse vilkår og betingelser, og har undladt at træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger, eller hvor din konto er blevet blokeret på grund af sikkerhedshensyn, skal vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle økonomiske tab, der måtte følge.

Disse vilkår og betingelser blev opdateret den 1. juli 2020. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre indholdet af denne erklæring og offentliggøre eventuelle ændringer på denne side på hjemmesiden på datoen for deres ikrafttræden.